УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,     Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар“ бр.231/01.10.2014г. Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ [...]

Конкурс Обща медицина МУ София

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ Заповед ОПЛ Наредба 15 2014

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2015г.

Медицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора,обявява конкурс за местата за специализация, утвърдени със Заповед № РД- 21 – 6 / 17.12.2013 г. на Министъра на здравеопазването. Срок на прием на документи от 20.01.2014 г. до 20.02.2014 г. в СДО на МФ Ст. Загора.   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ : 1. Заявление по образец – предоставя се [...]

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ !!!     В РЗИ – ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ УТВЪРДЕНАТА ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2014 Г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ!!! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РЗИ ХАСКОВО СЕ ПОЛУЧИ ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ ЗА СДК И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г. НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД СОФИЯ.

Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване броя на местата за специализанти за 2014 г

ЗА ОПЛ – ВАЖНО !!!!   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Обръщаме внимание, че срокът, посочен в § 94 от ПЗР към ЗИД на ЗЗ изтича на 02.06.2014г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 г.)   § 94. [...]

Уважаеми колеги, В РЗИ Хасково се получи Програма на курсове за СДО и индивидуална специализация на лекари през 2014 г., организирани от Национална кардиологична болница ЕАД гр. София. Курсовете се провеждат при набиране на минимум 6 участника

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково