ЗА ОПЛ – ВАЖНО !!!!   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Обръщаме внимание, че срокът, посочен в § 94 от ПЗР към ЗИД на ЗЗ изтича на 02.06.2014г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 г.)   § 94. [...]

Уважаеми колеги, В РЗИ Хасково се получи Програма на курсове за СДО и индивидуална специализация на лекари през 2014 г., организирани от Национална кардиологична болница ЕАД гр. София. Курсовете се провеждат при набиране на минимум 6 участника

Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора, отдел”СДО” обявява конкурс за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за незаети места за 2013 г. списък незаети места писмо

Уведомяваме Ви, че в РЗИ Хасково се получи План – разписание за продължаващо обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалистите по здравни грижи през 2013 / 2014 г., организирани от Военно медицинска академия – София. План – разписанието може да бъде разгледано на сайта на ВМА. Срок за подаване на заявки за участие [...]

План – разписание на курсове и индивидуално обучение за СДО на висшите медицински и немедицински кадри през 2014 г. – МФ София

Медицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора,обявява незаети бройки от Заповед № РД- 21 – 12 / 16.11.2012 г. на Министъра на здравеопазването във вестник “ Сега “ бр. 81 / 05.04.2013 г. Срок на прием на документи от 05.04.2013 г. до 10.05.2013 г

"Нови възможности за лекарите в България"

                   

В РЗИ Хасково се получи План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2013 г. – МУ Пловдив.

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ – София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вестник „Новинар” бр.5 от 07.01.2013 год.

Заповед места за специализанти

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково