Покана – дата на публикуване 14.01.2016 г. Документация – дата на публикуване 14.01.2016 г. Разяснения по документацията- дата на публикуване 19.01.2016 г. Протокол от комисия за разглеждане на оферти- дата на публикуване 28.01.2016 г. Р Е Ш Е Н И Е- дата на публикуване 28.01.2016 г. Договор- дата на публикуване 04.02.2016 г. Информация за извършени [...]

Документация Публична покана с уникален номер в АОП – 9035908 Протокол Решение Информация за сключен договор Договор Банкова гаранция за авансово плащане Проформа фактура Платежно нареждане Фактура Освободена банкова гаранция

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО“ Публична покана с уникален номер в АОП- 9035482 [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково