РЗИ–Хасково обявява конкурс за длъжността Главен специалист в отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве”

РЗИ–Хасково обявява конкурс  за длъжността Началник отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция  „Обществено здраве”

Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно-стопански“, дирекция АПФСО

Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“

РЗИ–Хасково обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Административно стопански”, дирекция АПФСО

РЗИ – Хасково обявява конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в отдел „Държавен здравен контрол, Дирекция „Обществено здраве“

Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Лабораторни изследвания“ , Дирекция „Обществено здраве“

Списък на допуснатите кандидати за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – отдел «Противоепидемичен контрол», Дирекция «Надзор на заразните болести»

Допуснати мл.експерт отдел МИ Недопуснати мл. експерт отдел МИ

Списък на допуснатите кандидати за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – отдел «Противоепидемичен контрол», Дирекция «Надзор на заразните болести»

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково