Към анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

  Във връзка с проведено Национално Представително проучване относно концентрацията на Радон в жилищни сгради , през  и 2015 г. и 2016 г.:  Всеки участник в националното проучване , което се проведе на 2 етапа през 2015 г. и 2016 г. ще получи писмо от РЗИ-Хасково с индивидуалната средногодишна концентрация на Rn, измерена в жилището [...]

Доклад и сравнителен анализ

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково