За печат


ПОКАНА

 

за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

 

На основание чл. 14, ал.3 от ЗОП и по реда на Глава Осма «А» от Закона за обществени поръчки Ви каним да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини» при следните условия:

 

І. Предмет и изисквания към обекта на поръчката:

1. Предметът на поръчката е «Доставка на медицински консумативи и ваксини», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Следните обособени позиции ще са обект на настоящата публична покана:

 

1. Обособена позиция № 1: „Доставка на медицински консумативи”:

- Шпатули пластмасови за гърло, стерилни- 400 бр.

- Спекулум гинекологичен, стерилен еднократен- 70 бр.

- Памук 70 гр.- 10 опаковки

- Марлен компрес, стерилен 5 х 5 – 100 бр.

- Медицинска маска, трислойна, нестерилна – 50 бр.

- Медицински  калцуни, чифт – 100 бр.

- Медицинска престилка, нестерилна, еднократна- 10 бр.

- Хирургични ръкавици- чифт, стерилни- 200 бр.

- Ролка чаршаф, промазана- 5 бр.

- Контейнер за опасни отпадъци 5 л.- 18 бр.

- Течен сапун дезинфектант, с помпичка 300 мл.- 2 бр.

- Дезинфенктант за ръце и кожа,  с помпичка 750 мл.- 10 бр.

- Дезинфенктант за повърхности- 10 л. или 10 кг.

2. Обособена позиция № 2: „Доставка на ваксини”:

 

-         Комбинирана ваксина срещу Хепатит А и Хепатит В

Имунизационната схема се състои от 3 дози, поставени по схема 0-1-6 месец-  3  х 20 бр.

Ваксината е предназначена за възрастни и юноши на и над 16 години. Предложените ваксини трябва да са в комплект със спринцовки с игли.

 

 

-   Ваксина срещу Хепатит А

Имунизационната схема се състои от 2 дози, поставени по схема 0- 6 месец:

-         Ваксина предназначена за възрастни и юноши на и над 16 години- 2 x 40 бр.

-         Ваксина предназначена за деца и юноши от 1 до 15 години включително- 2 x 40 бр.

Предложените ваксини трябва да са в комплект със спринцовки с игли.

 

Предложените медицински консумативи и ваксини трябва да са със срок на годност не по-малък от 70% от общия срок на годност до момента на доставката. Прилагат се само продукти, които имат разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ваксините се транспортират и съхраняват при хладилни условия съгласно указанията на производителя.

 

2. Общата стойност на поръчката не може да надхвърля:

- по обособена позиция 1 – 9387 лв. без ДДС

- по обособена позиция 2 – 18775  лв. без ДДС

 

При формиране на цената в Ценовата си оферта, участникът трябва да включи всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи за транспорт, разходи за командировъчни, офис консумативи и др.

 

II. Условие за участие в процедурата:

 

Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи само една оферта за всяка отделна обособена позиция за която кандидаства. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата Обособена позиция, под каквато и да е форма. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

В случаите когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция може да се подаде общо за всички обособени позиции, като задължително трябва да се опишат обособените позиции за които се отнася.

 

ІІІ. Съдържание на офертата:

 1. Списък на приложените към офертата документи, подписан и подпечатан от учасника;
 2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.
 3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 2. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.
 4. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.
 5. Техническа оферта (Приложение № 2 към поканата) с приложени документи.
 6.  Разрешение за употреба на продуктите в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата.
 7. Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”. Ценовото предложение се изготвя по образец (Приложение № 3 към поканата за участие). Ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя условия за допустимост.;
 8. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси (Приложение № 4 към поканата за участие). Представя се от представляващия кандидата.
  1. Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 5 към поканата за участие).
  2. Декларация за подизпълнителите, които ще участвуват при изпълнението на услугата и дела на тяхното участие, ако се предвиждат такива
  3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точка 7, 8 и 9 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

Всички копия на приложените документи е необходимо да бъдат заверени с „вярно с оригинала” с подпис и печат на фирмата.

 

 ІV. Начин на плащане:

Авансово и междинно плащане не се предвижда. Плащанията се одобряват след подписване на приемо- предавателен протокол и  представена фактура. Плащането се осъществява в срок от 20 дни след подписване и представяне на горепосочените документи от отговорния служител и Възложителя.

 

V. Период на изпълнение:

Периодът на изпълнение на договора е 15 дни, считано от датата на подписване на договора.

 

VІ. Критерий за оценка на офертите:

Най-ниска предлагана цена.

 

VII. Cключване на договор:

 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка, съгласно образеца на възложителя (Приложение № 5).

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

Определеният за изпълнител участник ще бъде поканен за сключване на договор (и).

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на оценка.

 

VIII. Начин и срок за представяне на офертите:

Офертите се подават на адрес гр.Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая 71 Регионална здравна инспекция.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на кандидата;

3. предмет на поканата: «Доставка на медицински консумативи и ваксини» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.;

4. номер на обособената позиция, по която участва кандидата;

5. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

 

Срокът за подаване на офертите е до 16:00 часа на 25.10.2012 г.

 

IХ. Лице за контакт:

 

д-р Соня Димитрова – Ръководител проект

Тел.: 038/ 66 54 89

E-mail: rzi@haskovo.net

 

Приложения:

1. Tехническа спецификация /Техническо задание/- Приложение №1;

2. Образец на Техническа оферта – Приложение № 2;

3. Образец на Ценово предложение – Приложение № 3;

4.Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интереси – Приложение № 4;

5.Образец на декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП- Приложение № 5.

6.Проект на договор – Приложение № 6.

 

 

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково