За печат

Прес съобщение на РЗИ Хасково

Във връзка с публикациите, относно прикриване на данни от анализите за алфа активността на водата в гр. Хасково Ви информираме:

Цитираните в пресконференцията протоколи са от дата 17.04.2017г., като това е датата на издаване на сертификата с резултатите. В протоколите е отразена и дата на пробовземане – 04.04.2017г. и 05.04.2017г. Това са първите дати на които е извършено пробовземане при все още работещи ПС Хасково1 и ПС Хасково2, преди въвеждането на ограничителните мерки върху тези кладенци.
От протоколите е видно че контролното ниво на общата алфа-активност е надвишено. Това са параметрични данни  – контролни нива, а не пределно допустими стойности, и те не налагат автоматично спиране на съответните водоизточници. При такива показатели се правят допълнителни анализи за определяне на специфичното съдържание и на други нуклиди, изчислява се индикативна доза и чак тогава може да се направи заключение за пригодността на водата за питейни нужди. Точно това се извършва в момента в лабораторията на БАН, като за резултатите от изследванията и заключението на експертите ще бъдат уведомени всички заинтересовани ведомства и населението.
Всички протоколи с резултати от изследвания се изнесят на уеб-страницата на НЦРРЗ, което ги прави достъпни.

Регионалната здравна инспекция е предприела всички необходими мерки за защита на населението от консумация на вода с отклонения от нормите, като решително се противопоставяме на опитите да се манипулира информацията и да се създават необосновани страхове в гражданите.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково