За печат

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получени на 02.02.2018г. от  „ВиК” ЕООД-Хасково протоколи от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с. Динево, община Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна от населението.
Видно от приложените протоколи се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода от с. Динево, общ. Хасково – 0.13 ± 0,01mg/l  (при норма 0,03mg/l). Изследванията са извършени в Изпитвателна лаборатория „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД гр.София
Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.
РЗИ-Хасково е издала  предписание №11/02.02.2018г. на  управителя на  „ВиК” ЕООД-Хасково, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на село Динево, общ. Хасково отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001г., „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”.
Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково