За печат

Във връзка с установени отклонения по показател „естествен уран”, на основание получен на 02.02.2018г. от „ВиК” ЕООД протокол от изследвания, се ограничава употребата на питейната вода в с.Малки Воден, общ.Маджарово за питейни нужди и приготвяне на храна от населението.

Видно от приложения протокол се установяват завишени стойности по показател „естествен уран” в пробата вода от с.Малки Воден, общ.Маджарово - 0.032 ± 0,005mg/l (при норма 0,03mg/l). Изследванията са извършени в ДИЛ „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” СОФИЯ

Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели /къпане и миене/.

РЗИ-Хасково е издала и връчила предписание №12/05.02.2018г. на  управителя на „ВиК” ЕООД-Хасково, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с.Малки Воден, общ.Маджарово, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001г., „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”.

    Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково