За печат

Във връзка с изпълнение на мониторинга на питейните води по радиологични показатели в Хасковска област през 2017г., по план график на РЗИ- Пловдив, РЗИ Хасково е извършила изследване на 27 (двадесет и седем) броя проби питейни води от зони на водоснабдяване в региона.

От извършените изследвания няма установено несъответствие от Наредба №9/2001г., ”За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” по показател „естествен уран”.

В 14 (четиринадесет) броя проби питейни води от зони на водоснабдяване в Хасковска област е установено несъответствие от Наредба №9/2001г., ”За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” на контролното ниво на показател „обща алфа активност”.

Връчени са предписания до водоснабдителните дружества за извършване на допълнителни изследвания на питейната вода за „специфични радионуклиди” и изчисляване на „общата индикативна доза” в акредитирани лаборатории.

Извън план графика за 2017г. за изследване на питейни води по радиологични показатели, в РЗИ Пловдив са изследвани – 2 (две) проби води, при които е установено несъответствие от Наредба №9/2001г., ”За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” на контролното ниво на показател „обща алфа активност”.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково