За печат

Във връзка с получено становище от РЗИ-Пловдив в РЗИ- Хасково по протоколи от извършен анализ на проба питейна вода по радиологични показатели от с.Владимирово, общ.Тополовград, изследвана в БАН –София на 23.02.2018г., при което е определена концентрацията на «естествен уран» с резултат 0,020 ± 0,001 mg/L, който е под максималната стойност (0,03 mg/L) , определена в Таблица Б от Приложение 1 към чл.3, ал.2 т.2 на Наредба №9, „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” е връчена на Управителя на «ВиК» ЕООД – Стара Загора, Заповед №РД–033-3/14.03.2018г. за възстановяване употребата на питейната вода в с.Владимирово, общ.Тополовград.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково