За печат

Във връзка с изпълнение на дейностите за 2018 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение №355 на Министерски съвет от 2016 г., МЗ предоставя на Регионална здравна инспекция – Хасково 1 /един/ брой мобилна клинична лаборатория „RENAULT PREMIUM” с ремарке „KRONE SD”.
Мобилната клинична лаборатория, следва да бъде предоставена от РЗИ на лечебно заведение, което да я ползва за провеждане на профилактични прегледи /изследвания съгласно задача 1.4 „Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“, т. 1.4.3 „Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории“ от Националния план за действие за периода 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населени места от област Хасково.
За целта ще бъде сключен договор за извършване на не по малко от 500 клинични изследвания с размер на средствата 7500 лв. Препоръчително е да се изследват : кръвна картина с поне 8 показателя; кръвна захар и холестерол.
Срок за изпълнение на дейностите е до 01.11.2018 г.

Във връзка с гореизложеното, при проявен интерес от Вас, моля в срок до 17.00 ч. на 31.08.2018 г. да попълните и внесете в деловодството на РЗИ Хасково необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител, намиращи се на сайта на РЗИ Хасково.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково