За печат

        Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпили Протоколи от изпитване №ЗК-Д-458-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, сграда „ВиК”), №ЗК-Д-459-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, хранителен магазин „Силвана”), №ЗК-Д-460-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ гр. Харманли, сграда „З. Митева”), №ЗК-Д-461-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ с. Бисер, община Харманли), №ЗК-Д-462-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ с. Надежден, община Харманли), №ЗК-Д-463-1/21.09.2018г. (за питейна вода от ЦВ с. Остър камък, община Харманли), издадени от ЛИК при РЗИ-Пловдив,  постъпили в РЗИ-Хасково  на 02.10.2018г., на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”,  наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Харманли – гр. Харманли, с. Бисер, с. Остър камък и с. Надежден, община Харманли, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-033-14/03.10.2018г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 03.10.2018 г. е  ПРЕКРАТЕНО действието на Предписание №130/15.08.2018г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Харманли – гр. Харманли, с. Бисер, с. Остър камък и с. Надежден, Община Харманли. 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково