За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване за питейна вода от ЗВ Малки Воден водоснабдяваща с. Малки Воден, общ. Маджарово, област Хасково, издаден от Изпитвателна лаборатория „ЕКОЛАБ” към „Диал” ООД, Бухово-София,  постъпили в РЗИ-Хасково с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Малки Воден, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-033-15/04.10.2018г. на директора на РЗИ-Хасково е  ПРЕКРАТЕНО действието на Предписание №12/05.02.2018г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Малки Воден-с. Малки Воден, община Маджарово, Област Хасково.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково