За печат

Във връзка с писмо вх. № РД-02-48/08.01.2019г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД гр. Хасково, касаещо отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели  в зона на водоснабдяване Свирково, общ. Симеоновград (с. Свирково и с. Дряново) по химичен показател Естествен уран.

Протокол от изпитване № 11126/21.12.2018г. – резултат от изпитването 0,031±0,003 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l) на Дирекция изпитвателна лаборатория „Евротест-контрол” ЕАД гр.София.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №1/09.01.2019г. на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Свирково – с. Свирково и с. Дряново, община Симеоновград  за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Връчено е писмо на кмета на община Симеоновград за уведомяване на населението на с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград, захранвани с питейна вода от ЗВ Свирково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково