За печат

В а ж н о

     РЗИ-Хасково на 08.05.2019г.  връчи предписание №57/08.05.2019г. на управителя на „ВиК” ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Българин – с. Българин, с. Шишманово, с. Рогозиново, с. Доситеево, с. Овчарово, с. Коларово и с. Богомил, община Харманли, с. Тянево, общ. Симеоновград, във връзка с внезапно завишени стойности по химичен показател „Флуориди” във водата подавана чрез водоснабдителната система за питейно-битови цели.

Водата от ЗВ Българин е ограничена за пиене и приготвяне на храна със Заповед № СК-03-118/01.10.2009г. на Директора на РИОКОЗ-Хасково и през годините са издадените и връчените многократни предписания на водоснабдителната организация за намиране на технически действия за отстраняване на несъответствия и възстановяване качеството на водата подавана към потребителите на засегнатите населени места. „ВиК” ЕООД Хасково ни уведомява, че единственият възможен вариант за трайно решение на проблема е изграждане на пречиствателно съоръжение.

Целта на това предписание е водоснабдителната организация да организира осигуряването и доставянето на безопасна и чиста питейна вода отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата за питейно-битови цели.

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Изпратени са писма до кметовете и/или кметските наместници на засегнатите общини и населени места, за уведомяване на населението на с. Българин,          с. Шишманово, с. Рогозиново, с. Доситеево, с. Овчарово, с. Коларово и               с. Богомил, община Харманли, с. Тянево, общ. Симеоновград, с цел опазване на човешкото здраве.
  2. Ще се уведоми БД ИБР Пловдив за предприемане на незабавни мерки по компетентност.
  3. Уведомени са чувствителните колективи включително и в засегнатите населени места, с писмо №РД-05-1000#1 от 28.11.2017г.  до всички кметовете и РУО на територията на област Хасково, за осигуряване и използване на питейна вода отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г.). В случаите, когато има издадени ограничения от здравните власти за нейното използване и се  предлагат бутилирани води за деца под  7-годишна възраст, да се спазва ограничението разпоредено с чл.22, ал.3 т.5 от „Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели” .

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково