За печат

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил протокол от изпитване №П-1913/28.11.2019г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив и Здравно заключение изх. №РД-259-1221/02.12.2019г. издадено от РЗИ-Пловдив, съгласно които концентрацията на естествен уран в ЗВ Бориславци водоснабдяваща с. Бориславци не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен е резултат по показател Естествен уран -0,038±0,002 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l). На водоснабдителната организация е връчено предписание №173/10.12.2019г. за ограничаване ползването на водата от населението в ЗВ Бориславци за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Изпратено е писмо до кметовете и/или кметските наместници на засегнатото населено място, за уведомяване на населението на с. Бориславци с цел опазване на човешкото здраве.
    1. В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.
    2. Информирано е Министерство на здравеопазването.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково