Във връзка с данните от  Протокол от изпитване ПУ № 589/22.12.2020г. издаден от ЛИК при РЗИ-Стара Загора, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2141/22.12.2020г. и вх. №25-06-44#15/22.12.2020г. в РЗИ-Хасково и протоколи от изпитване №ДЗК №2510/22.12.2020г. и  №ДЗК №2509/22.12.2020г. издадени от РЗИ-Стара Загора, за питейна вода от ЗВ Любимец, водоснабдяваща гр. Любимец, [...]

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил от „ВиК” ЕООД гр. Хасково протокол от изпитване №Е2916 А/21.12.2020, издаден от изпитвателна лаборатория на СЖС България ЕООД, гр. Варна, на питейна вода от ЗВ Любимец, взета от пункт на пробовземане гр. Любимец, сграда на ВиК е установен е резултат по показател арсен -11,9±0,05 µg/l (при норма- не [...]

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на област Хасково:
Учениците от гимназиалните класове в цялата област, да останат на обучение от разстояние в електронна среда до 13.11.2020г. /петък/ включително и да се върнат в клас на 16.11.2020г.

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,               Във връзка с писмо на МЗ, Ви информираме, че от 15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект [...]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП  2019 г. – 2022 г.

Г Р И П     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП  2019 г. – 2022 г.   Цел на програмата: Снижение на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани  с грипа чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, с възможност за включване [...]

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

На основание чл.10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с т.14 от Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 01.09.2020г.   ОТМЕНЯМ:   Издадените предписания за поставяне под карантина от РЗИ Хасково на лица, пристигнали на територията на страната от Република Сърбия, Република Турция и Република Беларус, в периода [...]

Във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-610-1/30.06.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково  изх. № 1073/08.07.2020г. и вх. № 25-06-16#1/10.07.2020г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с постъпили в РЗИ-Хасково, както следва:  вх. № 25-06-16#4/29.07.2020г. Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-23/12.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г., наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението, като ползването на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, остава ограничено за питейни нужди и приготвяне на [...]

Информираме Ви, че със Заповед № РД-03-24/13.08.2020г. на Директора на РЗИ-Хасково е прекратено действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №519/28.07.2020г. с която се възстановява ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Азмака, водоснабдяваща [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково