Отменя се процедурата по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

На 09.05.2013 /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на РЗИ- Хасково, с адрес“ ул. Патриарх Евтимий 2, ст. 71, ще се проведе процедура по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.03.2013 г. /понеделник/ от 09:00 часа в кварталите Вулкан, Изток 1 и Изток 2 в гр. Димитровград стартира обучение на ромското население, организирано в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.02.2013 г. /петък/ от 09:30 часа в хотел „Родопи”, гр. Хасково ще се проведе семинар на тема «Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България», организиран в рамките на проект № B1.13.06 „ Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.06.2011 г. бе подписан договор за субсидия № B1.13.06 „Хармонизиране на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 08.12.2011 и 09.12.2012 г. от 10:00 часа в кварталите – Изгрев І и Вулкан, гр. Димитровград ще се проведат ваксинации на 100 лица от ромски произход живеещи на територията на града. Дните за ваксинации са организирани в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 03.12.2011 г. от 10:00 часа в хотел „Славяни”, гр. Димитровград ще се проведе семинар на тема «Насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население в община Димитровград», организиран в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Mедицински прегледи и ваксинации на ромското население»

ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Mедицински прегледи и ваксинации на ромското население» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП с предмет "«Обучение и медицински дейности»

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 08.11.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № П-01-56/ 22.10. 2012г. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Обучение и медицински дейности», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита с Заповед № П-01-54/19.10.2012 г.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково