Решение за откриване на процедура – 15.04.2020 17:22 Документация – 15.04.2020 17:24 Спиък на документите – Образец 1 – 15.04.2020 17:24 Декларации – 15.04.2020 17:25 Техническо предложение – 15.04.2020 17:25 Ценово предложение – 15.04.2020 17:26 Проект на договор – 15.04.2020 17:27 Договор – 27.04.2020 17:01 Фактура 29.04.2020 16:50 Платежно нареждане 11.08.2020 15:20    

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, внедряване и гаранционна поддръжка за срок от 24 месеца на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура на влизащите на територията на Р. България, през ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Капитан Петко войвода“. Идентификационен номер № 1/2020 Решение за откриване на процедура – 19.03.2020 17:10 Решение за [...]

Обява

Обява   Забележка: Обявата е коригирана и актуализирана,  считано от 17.00 часа на 04.12.2018г., в частта „Минимални изисвания, на които трябва да отговарят компютърните конфигурации“.

Информаця АОП  – 28.08.2018 14:49

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП  С ПРЕДМЕТ:  „ПРОУЧВАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”  в изпълнение на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично [...]

Покана – дата на публикуване 14.01.2016 г. Документация – дата на публикуване 14.01.2016 г. Разяснения по документацията- дата на публикуване 19.01.2016 г. Протокол от комисия за разглеждане на оферти- дата на публикуване 28.01.2016 г. Р Е Ш Е Н И Е- дата на публикуване 28.01.2016 г. Договор- дата на публикуване 04.02.2016 г. Информация за извършени [...]

Документация Публична покана с уникален номер в АОП – 9035908 Протокол Решение Информация за сключен договор Договор Банкова гаранция за авансово плащане Проформа фактура Платежно нареждане Фактура Освободена банкова гаранция

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО“ Публична покана с уникален номер в АОП- 9035482 [...]

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково