На 23.05.2013 /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на РЗИ- Хасково, с адрес“ ул. Патриарх Евтимий 2, ст. 71, ще се проведе процедура по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП

Отменя се процедурата по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

На 09.05.2013 /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на РЗИ- Хасково, с адрес“ ул. Патриарх Евтимий 2, ст. 71, ще се проведе процедура по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково»

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ПОКАНА  за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Mедицински прегледи и ваксинации на ромското население»

ПОКАНА за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Mедицински прегледи и ваксинации на ромското население» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП с предмет "«Обучение и медицински дейности»

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 08.11.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № П-01-56/ 22.10. 2012г. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Обучение и медицински дейности», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита с Заповед № П-01-54/19.10.2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП с предмет " Доставка на ваксини против Хепатит А и В»

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 07.11.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № П-01-67/ 31.10.2012. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава Осма „А” от ЗОП с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита с Заповед № № П-01-65/ 30.10.2012 г.

ПОКАНА  за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В»

На основание чл. 14, ал.3 от ЗОП и по реда на Глава Осма «А» от Закона за обществени поръчки Ви каним да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В» при следните условия

Р Е Ш Е Н И Е  за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП с предмет  «Доставка на медицински консумативи и ваксини»

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 29.10.2012 на комисия, назначена със Заповед № П-01-53/ 18.10.2012 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава Осма „А” от ЗОП с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита със Заповед № П-01-51/ 15.10.2012 г.

ПОКАНА  за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Обучение и медицински дейности»

Предметът на поръчката е «Обучение и медицински дейности», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., със следните обособени позиции

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково