За печат

ПОКАНА

 

за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Разработване на обучителни материали» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

 

На основание чл. 14, ал.3 от ЗОП и по реда на Глава Осма «А» от Закона за обществени поръчки Ви каним да ни представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Разработване на обучителни материали» при следните условия:

 

І. Предмет и изисквания към обекта на поръчката:

1. Предметът на поръчката е «Разработване на обучителни материали», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Разработванете на следните здравно- образователни материали ще са обект на настоящата публична покана:

1. Полово предавани болести- сифилис, гонорея, хламидии. Профилактика и промоции.

2. Инфекциозни заболявания- хепатит А, хепатит Б, дизентерия, морбили, варицела, салмонелоза. Профилактика и промоции.

3. Туберколоза. Профилактика и промоции.

4. ХИВ и СПИН. Профилактика и промоции.

5. Промоция на здраве и семейно планиране, насочена към млади хора.

6. Нежелана бременност. Контрацепция.

7. Желана бременност.

8.  Женска анатомия, хигиена и менструален цикъл.

9. Истината за наркотиците. Тютюнопушене.

10. Основни принципи на здравословното хранене.

11. ЗОК. Достъп до здравни услуги.

12. Имунизационен календар.

Материалите трябва да са на лесно достъпен език, специално изработени и адаптирани така, че да са съобразени със спецификата на ромската култура, норми и традиции.

 

2. Общата стойност на поръчката не може да надхвърля  43810, 59 лв. без ДДС

При формиране на цената в Ценовата сиоферта, участникът трябва да включи всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи за транспорт, разходи за командировъчни на екипа, възнаграждение на екипа, офис консумативи и др.

 

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Изисквания за технически възможности, опит и квалификация на кандидата и на предоставените от него експерти за изпълнение на поръчката:

2.1. Кандидатът трябва да има поне 1 договор за услуга с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.), приключил към крайния срок за подаване на офертата- доказва се с декларация- списък на договорите, с посочени предмет на договора, възложител и обща стойност.

2.2.  Кандидатът следва да разполага с 2 души квалифициран персонал, необходим за изпълнение на предмета на поръчката.  Изискванията за професионална квалификация и опит, както и специфичните изисквания към експертите за изпълнение на настоящата поръчка са подробно посочени в приложеното към настоящата покана Техническо задание (Приложение № 1).

 

ІІІ. Съдържание на офертата:

  1. Списък на приложените към офертата документи;
  2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.
  3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 2. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.
  4. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.
  5. Техническа оферта (Приложение № 2 към поканата за участие) с приложени документи, доказващи техническите възможности, опит и квалификация на кандидата и на предложените от него експерти за участие в поръчката.
  6. Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”. Ценовото предложение се изготвя по образец (Приложение № 3 към поканата за участие);
  7. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси (Приложение № 4 към поканата за участие). Представя се от представляващия кандидата.
  8. Декларация, че кандидатът ще осигури експерти за разработването на обучителни материали (свободен текст);
  9. Декларация за наличност за изпълнение на възложена поръчка, подписана от експертите (свободен текст);
  10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точка 8  не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

 

 ІV. Начин на плащане:

Плащанията се одобряват срещу представена фактура, отчет за извършената работа и приемо- предавателен протокол. Плащането се осъществява в срок от 20 дни след получаване, проверка и одобряване на горепосочените документи от отговорния служител и ръководителя на проекта.

 

V. Срок на изпълнение:

Срокът на изпълнение на договора е 4 месеца, считано от датата на подписване на договора.

 

VІ. Критерий за оценка на офертите:

Най-ниска предлагана цена.

 

VII. Cключване на договор:

 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка, съгласно образеца на възложителя (Приложение № 5).

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

Определеният за изпълнител участник ще бъде поканен за сключване на договор (и).

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на оценка.

 

VIII. Начин и срок за представяне на офертите:

Офертите се подават на адрес гр.Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая 71 Регионална здравна инспекция.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на кандидата;

3. предмет на поканата: «Разработване на обучителни материали» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.;

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 05.07.2012 г. Офертите се подават на адрес гр.Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая 71 Регионална здравна инспекция.

 

IХ. Лице за контакт:

Д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция – тел: 038/ 665 489

 

Приложения:

1.Tехническа спецификация /Техническо задание/- Приложение №1;

2. Образец на Техническа оферта – Приложение № 2;

3. Образец на Ценово предложение – Приложение № 3;

4.Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интереси – Приложение № 4;

5. Проект на договор – Приложение № 5.

 

 

 

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково