За печат

 

На основание чл. 14, ал.3 от ЗОП и по реда на Глава Осма «А» от Закона за обществени поръчки Ви каним да ни представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Обучение и медицински дейности» при следните условия:

 

І. Предмет и изисквания към обекта на поръчката:

1. Предметът на поръчката е «Обучение и медицински дейности», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., със следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: Лектори с медицинско образование за провеждане на обучение на ромското население на територията на гр. Димитровград

За изпълнение на поръчката е необходимо представянето на 4 лектори за провеждане на обучителни и информационни дейности с цел повишаване общата здравна култура сред ромското население /полово предавани болести, инфекциозни заболявания, туберколоза, ХИВ и СПИН, промоция на здраве и семейно планиране, бременност; женска анатомия; наркотици, тютюнопушене; основни принципи на здравословното хранене; ЗОК; достъп до здравни услуги; иминизации/. Дейностите ще бъдат проведени на територията  на гр. Димитровград- кв. Изгрев 1, кв. Изгрев 2 и кв. Вулкан. Залите за провеждане на мероприятията, ще бъдат осигурени от РЗИ- Хасково и ще бъдат обезпечени с необходимото оборудване и техника за презентации и озвучаване, закупено в рамките на проекта.

 

 

Конкретни параметри на услугата:

 

 • Обучение на ромското население:

Индикативен график:  Март 2013

Степен на заетост: 150 учебни часа

Необходим брой лектори: 3 лектори

 

 • Информационни дни

Индикативен график на информационните дни:  Април- Май 2013

Степен на заетост: 2 дни

Необходим брой лектори: 4 лектори

 

Изискания към кандидатите и предложените специалисти:

 1. Завършено висше или полувисше медицинско образование (лекари, медицински сестри, фелдшери).
 2. Да имат практика не по- малко от  ТРИ години в сферата на майчино или детско здравеопазване и/или инфекциозни заболявания и/или обществено здраве.
 3. Опит в обучаване и промотиране на здраве. Кандидатът трябва да има поне ТРИ договора за услуга с предмет сходен с предмета на поръчката и/или участие в кампании за промотиране на здраве, като най- малко ДВА от представените договори, биват финансирани по програми на ЕС и/или други международни финансови източници.
 4. Изпълнителят е длъжен да извършва услугите по настоящата поръчка по предварително одобрени от Възложителя програма и график, изготвени не по- късно от 14 дни преди фактическото провеждане на дейностите.
 5. Кандидатите поемат ангажимент за водене на документация, предварително предоставена им от Възложителя, в т.ч. присъствени списъци, анкетни карти и др. според изискванията на програмата.

 

Обособена позиция 2: Медицински прегледи и ваксинация на ромското население на територията на гр. Димитровград

За изпълнение на поръчката е необходимо представянето на медицински специалисти за провеждането на медицински прегледи /гинекологични и педиатрични/ и общ профилактичен преглед и поставяне на ваксина на 100 лица. Медицинските прегледи и ваксинации ще бъдат проведени на територията  на гр. Димитровград. На медицинските лица ще бъдат предоставени всички необходими консумативи и ваксини за изпълнение на услугата.

 

Конкретни параметри на услугата:

 • Медицински прегледи

Необходими специалисти: 1 акушер- гинеколог, 1 педиатър

Степен на заетост: 2 дни

Индикативен график за провеждане на прегледните: Декември, 2012- Януари. 2013

Обхват на услугата: Общ акушеро- гинекологичен преглед на 50 жени и цялостен педиатричен преглед на 50 деца.

 

 • Ваксинация:

Необходими специалисти: 2 педиатри

Степен на заетост: 6 дни

Индикативен график за провеждане на ваксинациите: Декември, 2012; Януари, 2013; Юни, 2013

Обхват на услугата: Общ  преглед на ваксинираните, преди поставянето на ваксина; Поставяне на комбинирана ваксина против Хепатит А и Хепатит Б на 20 души (3 дози); Поставяне на ваксина против Хепатит А на 80 души (40 деца и 40 възрастни) (2 дози).

 

 Изискания към кандидатите и предложените специалисти:

 1. Участникът в настоящата обособена позиция следва да има техническата възможност за изпълнение на поръчката, в т.ч. оборудване и помещения, съобразени с всички санитарни и хигиенни изисквания.
 2. Изпълнителят е длъжен да извършва услугите по настоящата поръчка по предварително утвърден график, изготвен не по- късно от 14 дни преди фактическото провеждане на дейностите;
 3. Да попълва е-карти за проведените медицински прегледи и ваксини. Информацията се попълва в предоставен от Възложителя софтуер, специално разработен за нуждите на проекта.
 4. Кандидатите поемат ангажимент за водене на документация в т.ч. присъствени списъци, анкетни карти и др. според изискванията на програмата.
 5. Предложените специалисти трябва да имат диплома за завършено висше медицинско образование в направление гинекология/ педиатрия  и практика в лечебно заведение най-малко ПЕТ години по съответната специалност.

 

2. Поръчката не може да надхвърля следните стойности:

- Обособена позиция 1:

Обучение: 35204 лв. без ДДС

Информационни дни: 3 755 лв. без ДДС

- Обособена позиция 2:

Медицински прегледи: 1251 лв. без ДДС

Ваксинация: 1251 лв. без ДДС

 

ІІ. Допълнителни изисквания към кандидатите:

1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Всеки участник може да представи само една оферта за всяка отделна обособена позиция за която кандидаства. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата Обособена позиция, под каквато и да е форма. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

В случаите когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция може да се подаде общо за всички обособени позиции, като задължително трябва да се опишат обособените позиции за които се отнася.

3. В хода на изпълнение на договора, Изпълнителят няма право да променя лицата, които е посочил за експерти без писменото съгласие на отговорния служител по договора. В случай, че се налага смяна на експерт, то същият трябва да бъде заменен с лице, което притежава същите квалификация, умения, общ и специфичен професионален опит.

 

ІІІ. Съдържание на офертата:

 1. Списък на приложените към офертата документи (подписан и подпечатан от участника);
 2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност;
 3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 2. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата;
 4. Техническа оферта (Приложение № 2 към поканата за участие) с приложени документи, доказващи техническите възможности, опит и квалификация на кандидата и на предложените от него специалисти за участие в поръчката:

По обособена позиция 1:

- Копие на диплома за завършено висше или полувисше медицинско образование; Копие трудова книжка/ договори доказващ опит не по- малко от ТРИ години  в сферата на майчино или детско здравеопазване и/или инфекциозни заболявания и/или обществено здраве; Копие на договори и препоръки за добро изпълнение с предмет сходен с предмета на поръчката и/или участие в кампании за промотиране на здраве, като най- малко ДВА от представените договори, биват финансирани по програми на ЕС и/или други международни финансови източници.

 

По обособена позиция 2:

- Копие на диплома за завършено висше или полувисше медицинско образование; Копие трудова книжка/ договори доказващ опит не по- малко от ПЕТ години  в лечебно заведение по съответната специалност.

5. Удостоверение за регистрация на лечебно заведение (за кандидати по обособена позиция 2);

6. Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”. Ценовото предложение се изготвя по образец (Приложение № 3 към поканата за участие);

7. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси (Приложение № 4 към поканата за участие). Представя се от представляващия кандидата;

8. Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 5 към поканата за участие);

9. Декларация, че кандидатът ще осигури специалисти за изпълнение на поръчката (свободен текст);

10. Декларация за ангажимент за изпълнение на възложена поръчка, подписана от специалистите (свободен текст);

11. Декларация за подизпълнителите, които ще участвуват при изпълнението на услугата и дела на тяхното участие, ако се предвиждат такива.

12. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, горепосочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;

13. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точка 8  не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

Всички копия на приложените документи е необходимо да бъдат заверени с „вярно с оригинала” с подпис и печат на фирмата.

 

 ІV. Начин на плащане:

Плащанията се извършват в срок до 20 (десет) работни дни след одобряване на отчет за извършената работа, подписване на констативен протокол и срещу представена фактура.

 

V. Период на изпълнение:

Услугата се изпълнява по предварително съгласуван между Възложителя и Изпълнителя график, изготвен не по- късно от 14 дни преди фактическото провеждане на дейностите.

Срокът за изпълнение на договора е след фактическото изпълнение на услугата, но не по- късно от 05.06.2013 г.

 

VІ. Критерий за оценка на офертите:

Най-ниска предлагана цена.

Офертите на участниците се класират от комисия, назначена от Възложителя, в низходящ ред. На първо място се класира офертата, с която е предложена най-ниска цена. При равенство в цената на двама или повече кандидати, на първо място се класира кандидатът, представил по- голям опит в изпълнението на договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, финансирани по програми на ЕС и/или други международни финансови източници.

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на оценка.

 

VII. Cключване на договор:

 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка, съгласно образеца на възложителя (Приложение № 6).

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

 

VIII. Начин и срок за представяне на офертите:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на кандидата;

3. предмет на поканата: «Обучение и медицински дейности» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.;

4. номер на обособената позиция, по която кандидатства кандидата;

5. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

Срокът за подаване на офертите е до 16:00 часа на 29.10.2012 г. Офертите се подават на адрес гр.Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая 71 Регионална здравна инспекция.

 

IХ. Лице за контакт:

Д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция – тел: 038/ 665 489

Приложения:

1. Tехническа спецификация /Техническо задание/- Приложение 1;

2. Образец на Техническа оферта – Приложение 2;

3. Образец на Ценово предложение – Приложение 3;

4. Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интереси – Приложение 4;

5. Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП- Приложение 5;

6. Проект на договор – Приложение 6.

 

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково