За печат

 

Р Е Ш Е Н И Е

4/ 29.10.2012 г.

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП

 

 

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 29.10.2012 на комисия, назначена със Заповед № П-01-53/ 18.10.2012 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава Осма „А” от ЗОП с предмет: «Доставка на медицински консумативи и ваксини», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита със Заповед № П-01-51/ 15.10.2012 г.

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

І. Класирането на участниците / кандидатите в процедурата

По обособена позиция 1:

1 място«Хелмед България» ЕООД-                                          578.04 лв.

(наименование на участника/кандидата)                                                                       (предложена цена)

 

По обособена позиция 2:

Няма допуснати кандидати по тази позиция

            ІІ. Участника/Кандидата, класиран на първо място за изпълнител по обособена позиция 1- «Хелмед България» ЕООД

 

 

ІІІ. Отстранените участници / кандидати

 

1. „Химтекс” ООД – гр. Димитровград, ул. Бузлуджа 33, представлявано от Даниела Методиева Велинова с подадена оферта вх.№ П-01-58/ 25.10.2012 за «Доставка на медицински консумативи и ваксини» по Обособена позиция 1.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника: Кандидатът не предлага пълната гама от нужните медицински консумативи, в т.ч. Течен сапун дезифенктант, дезифенктант за ръце и кожа, дезифенктант за повърхности, като не са предоставени декларации и/или сертификати и/или разрешителни за пускане на пазара на биоцидни препарати.

 

2. „ГлаксоСмит Клайн” ЕООД- гр. София, бул. Цариградско шосе 115Г, ет.9, представлявано от Антонина Георгиева Занова и Илиана Минкова Паунова с подадена оферта вх.№ П-01-59/ 25.10.2012 за «Доставка на медицински консумативи и ваксини» по Обособена позиция 2

Мотиви за предложението за отстраняване на участника: Кандидатът не предлага пълната гама от нужните медицински консумативи, в т.ч. Кандидатът не предлага пълната гама от нужните ваксини, в т.ч. Ваксина против Хепатит А за възрастни и юноши на и над 16 години.

 

На основание чл. 38, т.5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т.2 от ЗОП, Регионална Здравна Инспекция Хасково прекратява настоящата поръчка по Обособена позиция 2 от процедура с предмет „Доставка на медицински консумативи и ваксини» тъй като получената оферта по настоящата позиция не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията.

 

Адрес:  гр. София 1000, бул.“Витоша“ № 8

 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 

Интернет адрес:  www.cpc.bg

 

 

Срок за подаване на жалби:  10- дневен срок

 

 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/кандидати.

 

 

Възложител:    ___________________

/д-р Соня Димитрова, Директор РЗИ Хасково/

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково