За печат

 

ПОКАНА

 

за представяне на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

 

На основание чл. 14, ал.3 от ЗОП и по реда на Глава Осма «А» от Закона за обществени поръчки Ви каним да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В» при следните условия:

 

І. Предмет и изисквания към обекта на поръчката:

1. Предметът на поръчката е «Доставка на ваксини», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

-          Комбинирана ваксина срещу Хепатит А и Хепатит В

Имунизационната схема се състои от 3 дози, поставени по схема 0-1-6 месец-  3  х 80 бр.

Ваксината е предназначена за възрастни и юноши на и над 16 години. Предложените ваксини трябва да са в комплект със спринцовки с игли.

 

-   Ваксина срещу Хепатит А

Имунизационната схема се състои от 2 дози, поставени по схема 0- 6 месец- 2 х 20 бр.

Ваксината е предназначена за деца и юноши от 1 до 15 години включително. Предложените ваксини трябва да са в комплект със спринцовки с игли.

 

Предложените ваксини трябва да са със срок на годност не по-малък от 70% от общия срок на годност до момента на доставката. Прилагат се само продукти, които имат разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата. Ваксините се транспортират и съхраняват при хладилни условия съгласно указанията на производителя.

 

2. Общата стойност на поръчката не може да надхвърля 18775  лв. без ДДС

 

При формиране на цената в Ценовата си оферта, участникът трябва да включи всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи за транспорт, разходи за командировъчни, офис консумативи и др.

 

II. Условие за участие в процедурата:

 

Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

 

 

ІІІ. Съдържание на офертата:

  1. Списък на приложените към офертата документи (подписан и подпечатан от участника);
  2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност;
  3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 2. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод. Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата;
  4. Техническа оферта (Приложение № 2 към поканата).
  5.  Разрешение за употреба на продуктите в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата.
  6. Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”. Ценовото предложение се изготвя по образец (Приложение № 3 към поканата за участие). Ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя условия за допустимост;
  7. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси (Приложение № 4 към поканата за участие). Представя се от представляващия кандидата.
  8. Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 5 към поканата за участие).
  9. Декларация за подизпълнителите, които ще участвуват при изпълнението на услугата и дела на тяхното участие, ако се предвиждат такива. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, горепосочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;
  10. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точка 7, 8 и 9 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

Всички копия на приложените документи е необходимо да бъдат заверени с „вярно с оригинала” с подпис и печат на фирмата.

 

 ІV. Начин на плащане:

Авансово и междинно плащане не се предвижда. Плащанията се одобряват след подписване на приемо- предавателен протокол и  представена фактура. Плащането се осъществява в срок от 20 дни след подписване и представяне на горепосочените документи от отговорния служител и Възложителя.

 

V. Място на доставка  на поръчката:

Гр. Хасково, пл. „Общински” 2, Дирекция „Надзор на заразните болести” на Регионална Здравна Инспекция Хасково

 

VI. Период на изпълнение:

Периодът на изпълнение на договора е 15 дни, считано от датата на подписване на договора.

 

VІI. Критерий за оценка на офертите:

Най-ниска предлагана цена.

 

VIII. Cключване на договор:

 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка, съгласно образеца на възложителя (Приложение № 5).

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

Определеният за изпълнител участник ще бъде поканен за сключване на договор.

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на оценка.

 

IX. Начин и срок за представяне на офертите:

Офертите се подават на адрес гр.Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая 71 Регионална здравна инспекция.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на кандидата;

3. предмет на поканата: «Доставка на ваксини» финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.;

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

 

Срокът за подаване на офертите е до 16:00 часа на 07.11.2012 г.

 

Х. Лице за контакт:

д-р Соня Димитрова – Директор РЗИ Хасково

Тел.: 038/ 66 54 89

E-mail: rzi@haskovo.net

 

Приложения:

1. Tехническа спецификация /Техническо задание/- Приложение №1;

2. Образец на Техническа оферта – Приложение № 2;

3. Образец на Ценово предложение – Приложение № 3;

4. Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интереси – Приложение № 4;

5. Образец на декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП- Приложение № 5.

6. Проект на договор – Приложение № 6.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково