За печат

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 /08.11.2012 г.

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава “Осма” а от ЗОП

 

 

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 07.11.2012 г. на комисия, назначена със Заповед №  П-01-67/ 31.10.2012. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП при условията на глава Осма „А” от ЗОП с предмет: «Доставка на ваксини против Хепатит А и В», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита с Заповед № № П-01-65/ 30.10.2012 г.

 

О Б Я В Я В А М:

 

І. Кандидата, класиран на първо място за изпълнител «КлаксоСмитКлайн” ЕООД с предложена цена  13846.56 лв.

 

 

ІІ. Отстранените кандидати

 

Няма отстранени участници

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес:  гр. София 1000, бул.“Витоша“ № 8

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес:  www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби:  10- дневен срок

 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички кандидати.

 

 

Възложител:_/п/________________

/д-р Соня Димитрова, Директор РЗИ Хасково/

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково