За печат

Р Е Ш Е Н И Е

6 /09.11.2012 г.

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП

 

 

На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 08.11.2012 г. на комисия, назначена със Заповед №  П-01-56/ 22.10. 2012г. за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП с предмет: «Обучение и медицински дейности», финансирана по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., открита с Заповед № П-01-54/19.10.2012 г.

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

І. Класирането на участниците / кандидатите в процедурата

По обособена позиция 1:

1 място – доц. д-р Жени Стайкова – 45 660 лв. с вкл. ДДС

(наименование на участника)                               (предложена цена)

 

По обособена позиция 2:

Няма подадени оферти

            ІІ.Участника, класиран на първо място за изпълнител по обособена позиция 1- доц. д-р Жени Стайкова

 

ІІІ. Отстранените участници / кандидати

Няма отстранени участници

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес:  гр. София 1000, бул.“Витоша“ № 8

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес:  www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби:  10- дневен срок

 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника.

 

 

Възложител:___________________

/д-р Соня Димитрова, Директор РЗИ Хасково/

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково