За печат

 

На 03.12.2011 г. от 10:00 часа в хотел „Славяни”, гр. Димитровград ще се проведе семинар на тема «Насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население в община Димитровград», организиран в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Домакин на семинара е Регионална Здравна Инспекция- Хасково, която е и партньор по проекта. Участие в мероприятието ще вземат всички партньори по проект от гръцка страна /OIKOKOINONIA- Гражданска инициатива за социално ближаване и за подкрепа на социалното включване на ромите; Община Делта; Съюз на местните власти на област Ксанти и Солунски технологичен образователен институт Александър (филиал   Акушерство)/ и българските партньори по проект /Община Димитровград и Фондация „Толерантност и взаимопомощ”/. Също така сред официалните гости на семинара са поканени областния управител на област Хасково  -    г-жа Ирена Узунова, кмет на гр. Димитровград  - г-н Иво Димов и д-р Ангел Кунчев- главен държавен здравен инспектор.

Общата цел на семинара е да приближи ромското население към структурите на общественото здравеопазване и да мотивира структурите на здравеопазването да включат ефективно ромското население в националните здравни системи чрез напътствия, превенция, образователни и информационни дейности и редовни прегледи, както и да се сподели опита на гръцката държава в работата й с малцинствените групи.

Друга конкретна цел на семинара е да се осведоми ромската общност за предстоящите гинекологични и педиатричнни прегледи на жени и деца, ваксинация на 100 души срещу Хепатит А и В, както и планираното в рамките на проекта обучение с цел  повишаване културата и познанията на ромското население в сферата на здравеопазването.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

_____________________

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково