За печат

 

На 07.06.2011 г. бе подписан договор за субсидия № B1.13.06 „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.

 

Организация Изпълнител:             Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ), Гърция

Организация Партньор:                 Регионална здравна инспекция- Хасково, Р. България

Стойност на проекта:                      492 425 евро

Област на интервенция:                            1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на  здравеопазването и социалното благосъстояние

 

Основната цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между местните власти от трансграничния регион Гърция- България, съответно 4ти РОЗМТ и РЗИ- Хасково, и да се хармонизират процедурите и процесите на електронните обществени поръчки, използвани от двете институции. По специално проектът ще допринесе за постигането на специфични цели, които съдържат следните дейности:

  1. Трансфер на ноу- хау в сектора на е- обществени поръчки в сферата на здравеопазването;
  2. Разработване на система за електронни обществени почъзки в РЗИ- Хасково
  3. Обучение на персонала по управление на процедурите за обществени поръчки;
  4. Разработване на интегрирана схема за кодификация на артикулите от сферата на здравеопазването, която ще съответства на номенклатурата по международните стандарти за медицинско оборудване;
  5. Разработване и проучване за оперативна съвместимост, което показва как една е- обществена поръчка може да взаимодейства с други информационни системи на организацията и как тези системи могат да бъдат разширени с оглед тяхното прилагане от страна на организации, които си сътрудничат.

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково