За печат

Телефон за контакти : 038 665489 – Д-р С. Димитрова – Директор РЗИ Хасково

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Решение за промяна на процедурата

 

Обявление – корекция от 13.03.2013 г.

1. Решение за откриване на процедурата- 12.03.2013 г.

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка- 12.03.2013 г.

3. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката

 

Приложения:

Приложение 1 – Информационен лист на участника

Приложение 2 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 1 ЗОП (образец)

Приложение 3 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 2 ЗОП (образец)

Приложение 4 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 5 ЗОП (образец)

Приложение 5.1 – Справка – информация за финансов резултат и за оборот от изпълнение на договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години (образец)

Приложение 5.2 – Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите (образец)

Приложение 6.1 – Справка-декларация за лицата, които отговарят за извършването на услугата, доставката и внедряването (образец)

Приложение 6.2 – Трудова биография и декларация (образец)

Приложение 7 – Образец на банкова гаранция за участие

Приложение 8 – Образец на банкова гаранция за изпълнение

Приложение 9 – Образец на оферта

Приложение 10 – Образец на техническо предложение

Приложение 11 – Образец на ценова оферта

Приложение 12 – Проект на договор

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Отговор на запитване от Негометрикс

2. Отговор на запитване от Стемо ООД

3. Отговор на запитване от Стемо ООД

4. Отговор на запитване на Комплекс 2000

5. Отговор на запитване на СИРМА СОЛЮШЪНС АД

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково