За печат

 

На 18.03.2013 г. /понеделник/ от 09:00 часа в кварталите Вулкан, Изток 1 и Изток 2 в гр. Димитровград стартира обучение на ромското население, организирано в рамките на проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Общата цел на обучението е повишаване на здравната култура сред ромското население и преодоляване на лошите хигиенни условия на живот, тъй като именно липсата на елементарни хигиени условия, ниската здравна култура, нередовното посещение или липсата на личния лекар, вследвие на безбработица са причина за високото ниво на инфекциозни болести в ромските общности. Същевременно липсата на култура за семейно планиране налага нуждата от организиране на обучителни сесии насочени към младите хора.

Обучението ще продължи до 27.03.2013 г., като темите които ще бъдат засегнати са подбрани след задълбочено епидемиологично проучване на района и анализ на битовите и хигиенни условия на ромското население, техните хранителни навици и здравен и социален статус. Бенефициентите по проект ще се запознаят по- специално с достъпът до здравни услуги, имунизационния календар на РБългария, принципите на здравословното хранене, инфекциозни и полово предавани болести, ХИВ и СПИН, последиците от наркотиците и тютюнопушенето, а за жените от целева група са подготвени теми за женска анатомия и хигиена, бременността и предпазване от нежелана бременност.

Организатор на обучението е Регионална Здравна Инспекция- Хасково, която е и партньор по проекта.

В дните за обучение, ще бъдат проведени и профилактични прегледи за деца и гинекологични прегледи за жени от ромското население, които са също финансирани в рамките на проекта.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

_____________________

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково