За печат

Отменя се процедурата по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка по реда на чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗОП с предмет: «Разработване и внедряване на система за електронно възлагане на обществени поръчки в областта на здравеопазването на територията на РЗИ Хасково», финансирана по проект № B1.13.06 „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансирана със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково