За печат

На 30.09.2013 г. приключи изпълнението на договор за субсидия № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

Организация Изпълнител:           OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално                     сближаване и за подкрепа на социалното включване на ромите, Гърция

Организация Партньор:               Община Делта,  Гърция

                                      Съюз на местните власти на област Ксанти, Гърция

                                                                       Солунски технологичен образователен институт Александър (филиал   Акушерство), Гърция

                                             Регионална здравна инспекция- Хасково, Р. България

              Община Димитровград, Р. България

                                                          Фондация „Толерантност и взаимопомощ”, Р. България

 

Проектът „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/” бе съсредоточен върху задачата да  приближи ромското население от двете страни на границата към структурите на общественото здравеопазване и да мотивира структурите на здравеопазването да включат ефективно ромското население в националните здравни системи чрез напътствия, превенция, образователни и информационни дейности и редовни прегледи.

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът бе организиран в пет работни пакети:

 • Работен пакет 1: Управление и контрол на проекта.
 • Работен пакет 2: Популяризиране на проекта.
 • Работен пакет 3: План за действие за подкрепа ромското население в сферата на здравеопазването.
 • Работен пакет 4: Интегрирани пакети от образователни програми, материали и обучителни срещи, с цел  повишаване културата и познанията на ромското население в сферата на здравеопазването.
 • Работен пакет 5: Пилотен проект. Той активира неефективните закони, отнасящи се до достъпа на роми до националните здравни служби.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

 • Осигуряване на равни възможности на ромското население
 • Изграждане на сътрудничество по въпроси на здравеопазването между България и Гърция и местните власти & националната здравна система
 • Повишаване на обществената осведоменост- намаляне на предразсъдъците към ромското население
 • Подобряване здравето и качеството на живот сред ромските граждани
 • Намаляне на детската смъртност и увеличаване на продължителността на живот
 • Мотивиране на публичната администрация в работата им за управление на риска и поемането на инициативи за осигуряване на социални здравни инфраструктури (канализация, питейна вода, извозване на отпадъци, др.) в случай на заразни източници близо до ромските селища
 • Изостряне на вниманието на медицинските работници към ромите
 • Превенция на епидемии

 

УЧАСТИЕТО НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО

 

Като партньор с най- голям опит в промотирането на здраве и познаване на Националната здравна система, Регионална Здравна Инспекция Хасково бе включен в изпълнението на следните дейности:

РП 1: Управление и контрол на проекта

 • Партньорски срещи
 • Управление на проекта

 

РП 2: Информираност и публичност

 • Семинари

РП 3: Съвместен план за действие в сферата на здравеопазването сред ромското население

 •  Епидемиологично проучване

РП 4: Обучение/ Образователни програми

 • Разработване на обучителни материали
 •  Обучителни сесии

  РП 5: Пилотен проект

 •  Прегледи на жени и деца
 •   Ваксинация
 •   Информационни & превантивни дни

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

На 03.12.2011 г. в гр. Димитровград се проведе семинар на тема «Насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население в община Димитровград». Участие в мероприятието взеха всички партньори по проект, представители на местната власт (НПО, здравни структури, общински и областна администрация, социални грижи, др.) и представители на целевата група.  Общата цел на семинара бе да се приближи ромското население към структурите на общественото здравеопазване и да мотивира структурите на здравеопазването да включат ефективно ромското население в националните здравни системи чрез напътствия, превенция, образователни и информационни дейности и редовни прегледи, както и да се сподели опита на гръцката държава в работата и с малцинствените групи.

В рамките на проекта, бе проведено епидемиологично проучване на територията на гр. Димитровград в квартали населени с ромско население – кв. Изток 1&2, кв. Вулкан и кв. Марийново.

Проучването обхвана 4478 жители от ромски произход, като общия обем на реализираната извадка на проучването са 709 лица от 152 домакинства. Използваният в изследването метод за набиране на първична информация бе анкетна карта, относно условията на живот, хигиенни и хранителни навици, здраве и профилактика. Бе разработен и въпросник насочен към административните органи и обществените организации, засягащи условията на живот сред ромите, инфраструктурата в изследваните квартали, достъпа до здравни услуги, разпространените заболявания и др.

Обработката на данните се извърши с разработен в рамките на проекта софтуерен продукт.

В отговор на проведеното проучване и изложените от експертите на РЗИ- Хасково препоръки, в рамките на проекта на 08- 09.12.2012 год. стартира ваксинация на  80 лица против Хепатит А и  В на възраст над 16 години и на 20 деца до 15 години с ваксина против Хепатит А.

На 18.03.2013 г. в кварталите Вулкан, Изток 1 и Изток 2 в гр. Димитровград стартира обучение на ромското население. Общата цел на обучението бе повишаване на здравната култура сред ромското население и преодоляване на лошите хигиенни условия на живот, тъй като именно липсата на елементарни хигиени условия, ниската здравна култура, нередовното посещение или липсата на личен лекар, са причина за високото ниво на инфекциозни болести в ромските общности. Същевременно липсата на култура за семейно планиране налага нуждата от организиране на обучителни срещи насочени към младите хора.

Обучението продължи до 27.03.2013 г., като целевата група по проект имаше възможността да се  запознае по- специално с достъпът до здравни услуги, имунизационния календар на РБългария, принципите на здравословното хранене, инфекциозни и полово предавани болести, ХИВ и СПИН, последиците от наркотиците и тютюнопушенето, а за жените от целева група бяха подготвени теми за женска анатомия и хигиена, бременността и предпазване от нежелана бременност.

В дните за обучение, бяха проведени и профилактични прегледи за 50 деца и гинекологични прегледи за 50 жени от ромското население.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

 

 •  Социално включване на ромите в здравната система;
 •  Намаляне на предразсъдъците;
 •  Запознаване на ромите със здравната система;
 • Повишаване на чувството за сигурност;
 • Намаляване на епидемиите и заболевоемостта;
 • Подобряване на качеството на живот (краткосрочен резултат) и увеличаване на продължителността на живот (в дългосрочен план);
 • Активиране на национални закони и механизни в полза на ромското население;
 • Изграждане на основи за бъдещи превантивни механизими.

 

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

_____________________

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково