- РЗИ ХАСКОВО - https://www.rzi-haskovo.org -

П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 28.08.2013 г. бе финализиран проект № B1.13.06 „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

Организация Изпълнител:            Четвърти регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (4ти РОЗМТ),

Гърция

Организация Партньор:          Регионална здравна инспекция- Хасково, Р. България

Област на интервенция:          1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на  здравеопазването и

социалното благосъстояние

 

Основната цел на проекта бе да се стимулира сътрудничеството между местните власти от трансграничния регион Гърция- България и да се хармонизират процедурите и процесите на електронните обществени поръчки в здравния сектор съгласно Директива 1 на ЕС, която предвижда явяването на обществени поръчки и подаването на документи – оферти и заявления да става само по електронен път.

По специално, в рамките на проекта бяха извършени следните дейности:

  1. На 15.02.2013 г. се проведе семинар на тема «Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България». Общата цел на семинара бе да се запознаят представителите на Регионална Здравна Инпекция, болничните центрове, здравните звена и публичността с предимствата на електронните обществени поръчки, както и да се осъществи обмен на ноу- хау  в сферата на е – обществени поръчки.
  2. С оглед повишаване доверието в обществения сектор и хармонизиране процедурите и процесите на електронните обществени услуги, използвани в Европейския съюз РЗИ Хасково предприе действия  за въвеждане на съвременни технологични решения и оборудване, които да улеснят достъпа на лечебните заведения на територията на РЗИ Хасково и доставчиците на услуги и доставки до единен портал на обществените поръчки, включително чрез ползване на съвременни технически възможности за обявяване и възлагане на електронни обществени поръчки.

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на процесите по подаване, класиране и договориране позволява цялостно автоматизиране на процесите по обявяване на поръчка /от Възложителя до лечебното  заведение/, подаване на предложения – Прилагане на документи в електронен вид, подписани с електронен подпис на Доставчика /участник в търга/, управление на фаза на кандидатстване, разглеждане, класиране и договориране, управление по време на изпълнение и справки и отчети за целите на управление на поръчките и вземане на решения относно обществените поръчки.

Основните предимства от използването на системата са:

  • По-голяма прозрачност
  • По-лесен достъп за участниците
  • По-ниски разходи
  • Ускоряване на процедурата.

Системата е достъпна на интернет адрес www.ProHealth-bg.org

С цел създаване на богата база- данни от доставчици на услуги и стоки, системата е отворена за регистрация и публикуване на цялостен профил на фирмата- доставчик, прикачване на официални документи в съответствие  с българското законодателство за участие в обществени поръчки, документи сертифициращи произхода на предлаганите продукти и ISO, разрешителни, каталози на предлаганите от фирмата продукти и услуги, др.

  1. На 18.07.2013 г. се проведе семинар за цялостно представяне на система за обществени поръчки на РЗИ Хасково, който имаше за цел да запознае участниците с разработените в рамките на проекта модули, информационните потоци, свързани с обществените поръчки в системата, разпределението на ролите, отговорности и достъп до функциите на различните групи потребители, както и с предимствата на използване на електронната система в сферата на здравеопазването.
  2. В периода 19-24.07.2013 се проведе обучение за служителите на лечебните заведения в област Хасково. Общата цел на обучението бе  добиване на практически умения за работа със системата, както и запознаване с ръководствата за потребители и уточняване на модела за осигуряване на Helpdesk- начини за връзка, изисквания за информация при докладване на проблемите: идентификация на функции, браузър, потребителска роля, цел, възникнал проблем.
  3. Разработване на интегрирана схема за кодификация на артикулите от сферата на здравеопазването, която съответства на номенклатурата по международните стандарти за медицинско оборудване
  4. Разработване и проучване за оперативна съвместимост, което показва как една е- обществена поръчка може да взаимодейства с други информационни системи на организацията и как тези системи могат да бъдат разширени с оглед тяхното прилагане от страна на организации, които си сътрудничат.

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

_____________________

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Хармонизиране  на процесите на електронните обществени поръчки в сферата на здравеопазването в трансграничния район Гърция- България /ПРОХЕЛТ/”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: https://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: https://www.rzi-haskovo.org/?p=2559

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.