За печат

 

Във връзка с проведено Национално Представително проучване относно концентрацията на Радон в жилищни сгради , през  и 2015 г. и 2016 г.:

  1.  Всеки участник в националното проучване , което се проведе на 2 етапа през 2015 г. и 2016 г. ще получи писмо от РЗИ-Хасково с индивидуалната средногодишна концентрация на Rn, измерена в жилището му.
  2. На сайта на Регионална Здравна Инспекция –Хасково ще бъде предоставена обобщена информация за всяка община, териториално принадлежаща към област Хасково, с отчетените за съответната община обобщени стойности за концентрацията на Rn в жилищни сгради.
  3. Ще бъде предоставена информация за възможните причини за повишените концентрации на Радон в някои жилищни сгради.
  4. Ще бъдат предоставени и мерки, за редуциране концентрацията на Rn в жилищни сгради, намаляване на проникването и ограничаване повишаването на концентрацията на Радон в жилищни сгради.

ИНСТРУКЦИЯ за извършване на измервания на концентрация на радон във въздуха на помещения в жилищни сгради

ФК 5-16-Р Анкетна Карта

Предвид особеностите на вариацията на радона в сгради през различните сезони факторите

Брошура 1

Брошура 2

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково