За печат

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП

 С ПРЕДМЕТ:

 „ПРОУЧВАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

 в изпълнение на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково