За печат

Във връзка с писмо с вх. №РД-02-476#156 на 13.08.2018г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД Хасково, касаещо протоколи от изследване, извършено в ИЛ „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” София на проби питейна вода от зони на водоснабдяване, както следва:

Зона на водоснабдяване „Харманли – 2”
Протокол №2018/3310 от 27.07.2018г. в който резултата от изследване по химичен показател – естествен уран е 0.043mg/l и Обща алфа активност – 0.572 Bq/l. Получения резултат е от пункт за пробонабиране – сградата на „ВиК“ – район Харманли.
РЗИ Хасково е изследвала през 2016 г. в РЗИ Пловдив проба питейна вода от ЗВ „Харманли-2”, при което установените стойности на показател естествен уран е 0.005 mg/l.
С писмо с вх. №РД-02-476#139/26.03.2018г. в РЗИ Хасково е постъпила справка с изследваните проби по химичен показател – естестввен уран от зони за водоснабдяване „Харманли-2” – 0. 023 mg/l.

Предприети мерки от страна на РЗИ – Хасково:
връчено е предписание на управителя на „ВиК“ ЕООД Хасково за ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна в гр. Харманли, с. Бисер, с. Надежден и с. Остър камък, както и предписание за предприемане приоритетно в най кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
връчено е писмо на кмета на Община Харманли, както и на кметовете на с. Бисер, с. Надежден и с. Остър камък за уведомяване на населението.
изготвено е писмо до Областния управител, с което да бъде уведомен за проблема.
ще се уведоми БД ИБР Пловдив за предприемане на незабавни мерки по компетентност.

Зона на водоснабдяване „Бориславци”
В периода 18.05.2017 г. – 27.07.2017г. питейната вода, подавана за с Бориславци е била ограничена за пиене и приготвяне на храна на база получени резултати от лабораторни изпитвания. Питейна вода е осигурявана с водоноски. След получено становище на РЗИ Пловдив с вх. №РД-02-1222#65/27.07.2017 г. е вдигнато наложеното ограничение.
На 13.08.2018г. „ВиК” ЕООД Хасково ни предостави протокол от изследването в който стойността на естествения уран е 0.039 mg/l. На 15.08.2018 г. ще бъдат извършени изследвания на проби вода от двата кладенеца и дренажа и ще бъдат изследвани в Регионалната лаборатория на ИАОС – гр. Хасково.

Предприети мерки от страна на РЗИ – Хасково:
връчено е предписание на управителя на „ВиК“ ЕООД Хасково за ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна в с. Бориславци, общ. Маджарово, както и предписание за предприемане приоритетно в най кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
връчени са писма на кмета на Община Маджарово, както и на кмета на с. Бориславци за уведомяване на населението.

Зона на водоснабдяване „Малки Воден“
Получения резултат, видно от протокол №2018/3309А от 27.07.2018г. е 0.022 mg/l. Към момента ограничението на водата за пиене и приготвяне на храна продължава. За населението се осигурява бутилина вода, поради малкия брой жители – 7.

Зона на водоснабдяване „Динево“
Стойността на показател естествен уран, отразено в протокол №2018/3307 от 27.07.2018г. е 0.105 mg/l. Към момента ограничението на водата за пиене и приготвяне на храна продължава. За населението се осигурява вода за питейни нужди от „ВиК” ЕООД Хасково с водоноски.

Отклонения в качеството на питейните води за Област Хасково

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково