- РЗИ ХАСКОВО - https://www.rzi-haskovo.org -

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Проучване, докладване и разработване на политики в областта на промоцията и превенцията на общественото здраве“, финансирана по проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: https://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: https://www.rzi-haskovo.org/?p=6134

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.