За печат

В рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020 бе разработена уеб- базирана система за ранно сигнализиране в областта на здравеопазването.

Системата е част от пилотните дейности по проект и има за цел да обслужва нуждите на пациентите и всички заинтересовани страни (общинска администрация, лекари, в т.ч. общопрактикуващи лекари, и др.) от Община Крумовград и Община Момчилград. Тя ще служи като инструмент за управление и контрол на здравето на жителите на общините, посредством обмен на данни по направления пациент- община, пациент- лекар, лекар- пациент, лекар- община, община- лекар.

Посредством нейното приложение се цели:

-   създаването и поддържането на цифрови здравни досиета на гражданите от Община Момчилград и Община Крумовград от оторизирани потребители;

-   обработка на данни от дигитални здравни досиета по различни критерии, с цел анализ и оценка на заболеваемостта в целевия регион;

- внедряване на своевременна система за автомично уведомяване на ползвателите на платформата.

Разработването на дигиталната база данни ще позволи на регистрирани граждани сами да попълват, променят и/или добавят нова информация в персонални дигитални амбулаторни карти, както и ще осигури възможност на медицински лица да преглеждат данните, записани в електронната карта на пациента (ЕКП).

Системата е достъпна на електронен адрес: https://euhealthbg.eu

Прес-съобщение – документ

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково