За печат

В рамките на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020 бе проведено проучване за идентифициране на социално-икономическите характеристики на населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и Крумовград.

Целите и задачите на проучването се отнасят до следното:

-          Очертаване на социално-икономическия профил на целевия регион;

-          Проучване и оценка на показателите за здравето на населението;

-          Идентифициране на потенциални проблеми, свързани с общественото здраве  във  всяка област;

-          Опис и оценка на наличните здравни услуги в района;

-          Определяне на възникнали нужди – проблеми.

Документът се състои от две части – Част 1. Община Момчилград; Част 2. Община Крумовград. Всяка част съдържа шест глави с формулирани подвъпроси с цел по-голяма всеобхватност на проучваните проблеми:

Глава 1: Обща характеристика на района – географски характеристики, административна структура, климат, пътна инфраструктура, идентифицирани проблеми.

Глава 2: Социално.икономически характеристики на района.

Глава 3: Характеристики на здравето на населението – смъртност, заболеваемост, продължителност на живот и др.

Глава 4: Услуги за здраве и благосъстояние в района.

Глава 5: Обществено здраве в целелевия регион.

Глава 6: Заключения.

Извлечените данни ще служат както за идентифициране на социално-икономическите характеристики на населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и Крумовград, така и за оценка на целевия трансграничен район.

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково