За печат

        С  писмо №33-14-23/08.05.2020г.МЗ уведомява  всички РЗИ  за резултатите от проведено проучване на  обемна  активност  на  радон  в жилищни  сгради  на територията  на  Република  България.

Проучването  е организирано от НЦРРЗ  и  проведено  от 28-те РЗИ, като същото стартира  през м.септември 2018г.

РЗИ-Хасково организира измерването на  радон  в 16 жилища от областта. Във всяко жилище бяха избрани по две обитавани помещения. Във всяко помещение бе поставен пасивен детектор  за  измерване на радон. НЦРРЗ предостави  общо  32 детектора  за  обл.Хасково. Те бяха разпределени по общини както следва:

1. Община Хасково-16 детектора

2. Община Димитровград-2детектора

3. Община Любимец-2 детектора

4. Община Маджарово-2 детектора

5. Община Минерални бани-2 детектора

6. Община Свиленград-2 детектора

7. Община Симеоновград-2 детектора

8. Община Тополовград-2 детектора

9. Община Харманли-2 детектора

        Периодът на провеждане на проучването бе една календарна година, като  завърши през м. септември 2019г.

Референтно ниво на обемна активност на радон във въздуха за жилищни и обществени сгради е  до 300 Bq/ (бекерела на кубичен метър).

Всички 32  измервания в Хасковска област са в рамките на нормата.

Въпреки това РЗИ-Хасково препоръчва често проветряване на жилищните сгради, особено на по-долните етажи. Препоръчително е проветряване на сервизните помещения – бани, тоалетни и др. след ползване.

        При предприемане на коригиращи мерки  ползвателите на жилищата биха могли да се консултират със строителни специалисти за намиране на най-доброто решение.МРРБ има нормативна база за техническите изисквания към сградите за защита  от  радон.

        При извършени лабораторни изпитвания на питейната вода по радиологични показатели, съгласно изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в ЗВ Динево и ЗВ Брягово се констатира, че контролирания показател Радон (²²²Rn) е над нормативноопределената параметрична стойност, определена от горецитираната наредба.

        На основание предходнотопрдължава ограничението водата да не се използва за питейни цели и приготвяне на храна. Същата е ограничена за пиене и приготвяне на храна съгласно:

ü  ЗВ Брягово – Заповед за временно ограничаване ползването на водата на Директора на РИОКОЗ – Хасково № СК-03-70/27.04.2007г.

ü  ЗВ Динево – Предписание № 64/12.04.2018г.

От страна на ползвателите да се предприемат следните предпазни мерки:

ü  При ползване на водата за къпане помещението веднага трябва да се проветрява.

На база гореизложеното РЗИ-Хасково се обърна за съдействие от РЗИ-Смолян, относно изследване на обемената активност на радон във въздуха в жилищни сгради в с. Динево и с. Брягово през периода 18-25.11.2019г.

С № РД-01-666#6/26.11.2019г. е входиран доклад в РЗИ-Хасково от  гл. експерт при РЗИ-Смолян, относно измерванията на обемната активност на радона в продължение на 7 дни в 4 жилищни сгради в двете села на общ. Хасково. Видно от доклада измерените стойности са следните:

  • В три от жилищата измерените стойности са под определеното от Наредбата за радиационна защита референтно средногодишно ниво от 300 Bq/m³.
  • В едно от жилищата в с. Брягово, общ. Хасково, където завишената стойност от около 400 Bq/m³. Най-вероятно се дължи на намалена вентилация, поради ограничено пребиваване на собственика.

    Като се вземе предвид и факта, че измерванията са направени през относително студен и дъждовен период на годината, може да се очаква, че средногодишните нива на концентрацията на радон във въздуха в тези жилища да бъдат по-ниски.

    Видно от изложеното в доклада „Според изследванията в областта на радиологията на питейните води с подземен произход, приносът на радон от използваната вода в домакинството към концентрацията му във въздуха на помещенията е нисък. Средният коефициент на трансфер на радон вода-въздух е от порядъкана на 10ˉ⁴. Това означава, че измерените нива на радон във водата на тези села от порядъка на 200-500 Bq/l, могат да допринесат с около 20-50 Bq/m³ към концентрацията на радон във въздуха, която е и основен компонент на риска от радон.”

 

 

 
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково