За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-610-1/30.06.2020г. издаден от РЗИ-Пловдив, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково  изх. № 1073/08.07.2020г. и вх. № 25-06-16#1/10.07.2020г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с постъпили в РЗИ-Хасково, както следва:

  •  вх. № 25-06-16#4/29.07.2020г. Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. № ЛИ-02-800-2/24.07.2020г. и Протокол от изпитване № ЗК-Д-266/24.07.2020г.
  •  вх. № 13-05-4#16/14.08.2020г. Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. № ЛИ-02-881-6/11.08.2020г. и Протокол от изпитване № ЗК-Д-298/10.08.2020г.

издадени от РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Свирково, водоснабдяваща с. Свирково и с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Свирково, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-25/17.08.2020г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 17.08.2020г. е прекратено действието на Предписание № 1/09.01.2019г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Свирково, водоснабдяваща с. Свирково и с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково.

 

Данните от извършените изпитвания по показател „естествен уран”:

протокол от изпитване

на ЛИК при РЗИ-Пловдив

ЗВ Свирково

 

Резултати

№П-610-1/30.06.2020г. ЗВ Свирково, с. Свирково 0,028 ± 0,003 mg/l
№ЗК-Д-266/24.07.2020г. ЗВ Свирково, с. Свирково 0,030 ± 0,003 mg/l
№ЗК-Д-298/10.08.2020г. ЗВ Свирково, с. Свирково 0,026 ± 0,002 mg/l

С писмо изх. № 25-06-16#8/17.08.2020г. са уведомени кметовете на община Симеоновград, с. Свирково и с. Дряново, както и Областен управител на Област Хасково и председател на Асоциация по ВиК-Хасково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково