За печат

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

            Във връзка с писмо на МЗ, Ви информираме, че от 15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза или Информационната база данни (ИБД).

Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза.

Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.

Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване.

По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните.

В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

 

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

 

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

 

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Допълнително, до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до Често задавани въпроси, за което ще Ви информираме своевременно.

До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използвате телефон 0700 14 220.

Ръководство на ЛКК

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар

Ръководство ТЕЛК

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково