За печат

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил от „ВиК” ЕООД гр. Хасково протокол от изпитване №Е2916 А/21.12.2020, издаден от изпитвателна лаборатория на СЖС България ЕООД, гр. Варна, на питейна вода от ЗВ Любимец, взета от пункт на пробовземане гр. Любимец, сграда на ВиК е установен е резултат по показател арсен -11,9±0,05 µg/l (при норма- не повече от 10 µg/l), който не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели На водоснабдителната организация е връчено предписание №799/21.12.2020г. за ограничаване ползването на водата от населението в ЗВ Любимец за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Изпратено е писмо до кмета на засегнатото населено място, за уведомяване на населението на гр. Любимец с цел опазване на човешкото здраве.
    1. В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.
    2. Информирано е Министерство на здравеопазването.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково