За печат

Във връзка с данните от  Протокол от изпитване ПУ № 589/22.12.2020г. издаден от ЛИК при РЗИ-Стара Загора, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2141/22.12.2020г. и вх. №25-06-44#15/22.12.2020г. в РЗИ-Хасково и протоколи от изпитване №ДЗК №2510/22.12.2020г. и  №ДЗК №2509/22.12.2020г. издадени от РЗИ-Стара Загора, за питейна вода от ЗВ Любимец, водоснабдяваща гр. Любимец, общ. Любимец, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „арсен”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на гр. Любимец, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-36/22.12.2020гг. на директора на РЗИ-Хасково считано от 22.12.2020г. е ПРЕКРАТЕНО действието на Предписание №799/21.12.2020г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Любимец – гр. Любимец, община Любимец, Област Хасково. 


   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково