За печат

Във връзка с писмо вх. № 25-06-17/12.02.2021г. в РЗИ Хасково на „ВиК” ЕООД гр. Хасково, касаещо отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели зона за водоснабдяване Бориславци, общ. Маджарово (с. Бориславци) и зона за водоснабдяване Свирково, общ. Симеоновград (с. Свирково) по химичен показател Естествен уран.

Протоколи от изпитване № AR-21-WX-001143-01/11.02.2021г, № AR-21-WX-001144-01/11.02.2021г. –резултати от изпитването ЗВ Бориславци, общ. Маджарово (с. Бориславци) -34.4 µg/l – (0,034.4 mg/l), (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l) и ЗВ Свирково, общ. Симеоновград (с. Свирково) – 44.8 µg/l – (0,044.8 mg/l), (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l) от изпитване на лабораторен изпитателен комплекс „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ЕООД  гр.София

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставени и връчени предписания №70/15.02.2021г. и №71/15.02.2021г.  на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Бориславци – с. Бориславци, община Маджарово и ЗВ Свирково – с. Свирково, община Симеоновград  за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Връчено е писмо на кмета на община Маджарово и община Симеоновград за уведомяване на населението на с. Бориславци, община Маджарово и с. Свирково, общ. Симеоновград, захранвани с питейна вода от ЗВ Бориславци и ЗВ Свирково.
  3. Ще се уведоми БД ИБР Пловдив за предприемане на незабавни мерки по компетентност.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково