За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване № П-160/18.02.2021г. издаден от Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив, и постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. №451/23.02.2021г. и вх. № 25-06-17#8/24.02.2021г. в РЗИ-Хасково и на база Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. № ЛИ-02-156-1/28.02.2021г. с приложен Протокол от изпитване №ЗК-Д-56/24.02.2021г. и  Здравно заключение относно извършено изпитване по радиологични показатели във фактор на жизнената среда изх. № ЛИ-02-156-2/28.02.2021г. с приложен Протокол от изпитване №ЗК-Д-55/24.02.2021г, издадени от РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Бориславци, водоснабдяваща с. Бориславци, община Маджарово, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Бориславци, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед № РД-03-3/02.03.2021г. на Директора на РЗИ-Хасково считано от 02.03.2021г. е прекратено действието на Предписание №70/15.02.2021г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа  от  «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Бориславци – с. Бориславци, община Маджарово, Област Хасково.  

Данните от извършените изпитвания по показател „естествен уран”:

протокол от изпитване

на ЛИК при РЗИ-Пловдив

ЗВ Бориславци

 

Резултати

№П-160/18.02.2021г. ЗВ Бориславци, с. Бориславци 0,021 ± 0,002 mg/l
№ЗК-Д-55/24.02.2021г. ЗВ Бориславци, с. Бориславци 0,021 ± 0,002 mg/l
№ЗК-Д-56/24.02.2021г. ЗВ Бориславци, с. Бориславци 0,021 ± 0,002 mg/l

С писмо изх. №25-06-17#11/02.03.2021г. са уведомени Областен управител на Област Хасково и председател на Асоциация по ВиК-Хасково както и кметовете на Община Маджарово и с. Бориславци.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково