За печат

Във връзка с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. № 1367/29.06.2021г. и вх. № 25-06-17#14/29.06.2021г. в РЗИ-Хасково постъпи Протокол от изпитване № AR-21-WX-005308-01/25.06.2021г, издаден от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, бул. „Александър Малинов” № 78, ж.к.”Младост 2”, гр. София 1799 на питейна вода от с. Бориславци, пункт-хранителен магазин, съгласно които концентрацията на естествен уран в с. Бориславци не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен е резултат по показател Естествен уран – 35.2 µg/l (0,03520000 mg/l) при определена максимална стойност 0,03 mg/l.

 

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №209/29.06.2021г. на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Бориславци, захранваща с питейна вода с. Бориславци, община Маджарово  за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Изпратено е писмо на кмета на община Маджарово и кмет на засегнатото населено място (с. Бориславци, Община Маджарово, обл. Хасково), за уведомяване на населението на с. Бориславци с цел опазване на човешкото здраве.
  3.  Уведомена е БД ИБР Пловдив за предприемане на незабавни мерки по компетентност.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково