За печат

Във връзка с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково  изх. №2230/03.11.2021г. и вх. №25-06-48/04.11.2021г., в РЗИ-Хасково постъпи Протокол от изпитване №AR-21-WX-009848-01, издаден на 02.11.2021г. от „Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, бул. „Александър Малинов” № 78, ж.к.”Младост 2”, гр. София 1799, на питейна вода взета от с. Княжево – частен дом, община Тополовград, съгласно които качеството на водата за питейно-битови цели  в ЗВ Княжево, водоснабдяваща с. Княжево и с. Синапово, общ. Тополовград, обл. Хасково, не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001г., изм и доп. ДВ бр. 6/2018г.). Установен е резултат по показател „Уран (естествен уран)” – 36.9 µg/l (0,0369 mg/l) ± 9,22 (0,00922) при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №273/04.11.2021г. на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението в ЗВ Княжево, захранваща с питейна вода с. Княжево и с. Синапово, община Тополовград за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени мяста, за уведомяване на населението, с цел опазване на човешкото здраве.
    1.  В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.
    2. Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково