За печат

Във връзка с преписка с вх. №13-05-3#9/06.12.2021г. в РЗИ-Хасково е постъпил протокол от изпитване №ЗК-Д-311-1/01.12.2021г. със Здравно заключение изх. №14-02-1049-2/06.12.2021г., издадени от РЗИ-Пловдив, на питейна вода от централен водоизточник взета от частен дом с. Светлина, съгласно които концентрацията на естествен уран  в ЗВ Светлина-Т, водоснабдяваща с. Светлина и с.Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасково, не съответства на максималната стойност определена в Таблица Б към приложение №1 към чл. 3, ал.2, т.2 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001г., изм и доп. ДВ бр. 6/2018г.). Установен е резултат на  естествен уран – 0,036±0,04 mg/l при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №285/06.12.2021г. на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението в ЗВ Светлина-Т, захранваща с питейна вода с. Светлина и с. Владимирово, община Тополовград за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени мяста, за уведомяване на населението, с цел опазване на човешкото здраве.
  3. В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.
  4. Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково